【PDF】Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ……………….. ……., ngày….. ,tháng….., năm 20…. Contents1 BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 20171.1 I. Ưu điểm, kết quả công tác1.2 II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân1.3 III. Phương hướng, biện pháp khắc phục1.4 IV. Tự nhận mức phân loại …

Read More »

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. Contents1 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 20171.1 1. Về tư tưởng chính trị1.2 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống1.3 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao1.4 …

Read More »