Home / Chien2

Chien2

【PDF】Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ……………….. ……., ngày….. ,tháng….., năm 20…. BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2017 (Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức) Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:……………… Chức vụ Đảng:……………………………………………………………… Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… …

Read More »

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017 Họ và tên: …………………………….. Sinh ngày: ………………….. Đơn vị công tác: …………………………………………………………… Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………….. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………………………………………. …

Read More »