Home / Chưa được phân loại / 【PDF】Bài thu hoạch lớp đảng viên mới liên hệ bản thân

【PDF】Bài thu hoạch lớp đảng viên mới liên hệ bản thân

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

 

Câu hỏi thảo luận:

1-   Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

2-   Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1-     Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”

Để xem đầy đủ nội dung, mời bạn click vào đây:  Đăng ký nhãn hiệu

Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động…”, đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta

Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó

Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.

Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội nhập…là những vấn đề rất mới, cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn, tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít, dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường, chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều.

Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu, yêu cầu từng giai đoạn, gắn chặt với tổng kết thực tiễn, như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học.

Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó, đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung, bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết, đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi  mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, xuyên tạc, bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác- Lênin, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu, kiên quyết bảo vệ nền tảng, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng.

Tóm lại, đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị, qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước; kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.

2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải:

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, phục tùng mệnh lệnh cấp trên, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân.

Liên hệ chặt chẽ, tôn trọng ý kiến và đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp, nhân dân. Tích cưc tham gia công tác xã hội nơi làm việc cũng như nơi ở, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện cộng tác phê bình và tự phê bình với Đảng, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định.

   Là một người đảng viên dự bị, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ công ty TNHH bao bì Đông Nam Việt tôi luôn phấn đấu để  trở thành một người Đảng viên Cộng sản Việt Nam, với cương vị: nhân viên tổ quản lý chất lượng, tôi luôn phấn đấu hoàn thành công tác được giao như: thực hiện công tác Iso, 5S, Lean, KPI trong công ty, thường xuyên tiếp xúc với anh em công nhân để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, để phản ánh kịp thời lên Ban giám đốc, đồng thời động viên, an ủi những anh em công nhân có những suy nghĩ không đúng, làm cho các bạn đó hiểu rằng: công ty Đông Nam Việt luôn luôn: “chứa trọn niềm tin”, góp phần giới thiệu những người ưu tú cho Đảng, đưa công ty ngày càng phát triển.

Xem thêm: Bài thu hoạch học tập nghị quyết đại hội đảng lần thứ 12

About Chien2

Check Also

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ………………………….. Contents1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *