Home / Chưa được phân loại / 【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

【PDF】Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC HP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ…………………………..

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

Họ và tên: …………………………….. Sinh ngày: …………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

Để xem đầy đủ nội dung, mời bạn click vào đây:  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

1. Về tư tưởng chính trị

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201… (Nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Bài viết học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giai đoạn hiện nay

About Chien2

Check Also

【PDF】Bài thu hoạch liên hệ bản thân tự diễn biến, tự chuyển hóa

NỘI DUNG KIỂM TRA NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ Cho các đối tượng năm 2017 Contents1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *