Home / Tin Tức / 【PDF】Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng giấy khen

【PDF】Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng giấy khen

Ghi chú: Báo cáo thành tích 01 năm đối với “Tập thể xuất sắc”; 02 năm đối với “Bằng khen Bộ trưởng”; Mục (1); (02); (03) chữ in nghiêng là hướng dẫn làm báo cáo, khi làm báo cáo đề nghị đơn vị xóa bỏ phần chữ in nghiêng.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…..tháng……năm…..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ KHEN…(1)………….

(1) (Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng, “Tặng” đối với Bằng khen; “Công nhận” đối với tập thể lao đông xuất sắc

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

– Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang in điện tử;

– Quá trình thành lập và phát triển;

– Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua – khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước. (2)(Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có so sánh với năm trước hoặc 02 năm, 03 năm trước thời điểm đề nghị)

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua: Bao gồm (Tập thể lao động xuất sắc nếu có).

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
1 Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số……………..

2. Hình thức khen thưởng: (3) Bao gồm (Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ nếu có).

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
1 Bằng khen của Bộ Quyết định số…………

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu)

Xem thêm: Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm hay nhất

About Chien2

Check Also

CEO FPT mơ doanh thu 2 tỷ USD

“Tôi vẫn có niềm tin mạnh mẽ vào tương lai, vào sự phát triển của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *