Home / Tin Tức / 【PDF】Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

【PDF】Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

    HUYỆN UỶ THƯỜNG XUÂN

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ trường THPT Thường Xuân 2  

Số:        -BC/CB THPT TX2    Thường Xuân, ngày 24 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

————–

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HU, ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,Chi bộ trường THPT Thường Xuân 2 báo cáo như sau:

I- Đặc điểm tình hình:

Chi bộ trường THPT Thường Xuân 2 thành lập ngày 15 tháng 9 năm 2003.

Đến 24/08/2016, chi bộ có 33 đảng viên, trong đó:

                        + Đảng viên chính thức: 31 đồng chí.

                        + Đảng viên nữ: 18 đồng chí.

                        + Đảng viên là người dân tộc: 06 đồng chí

Trong những năm qua công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy, ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong trường tập trung triển khai thực hiện, đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, nhất là trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch hóa, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công. Trong đơn vị để chưa xảy ra tham nhũng, lãng phí.

II- Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết

1. Những kết quả đạt được

1.1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện Nghị quyết trung ương 3 (khóa X) và Kết luận 21-KL/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI)

          Sau khi có Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chi bộ trường THPT Thường Xuân 2 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết. Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên.

Nhìn chung, việc triển khai, quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) và Kết luận 21-KL/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI) về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

1.2. Tình hình kết quả thực hiện các chủ trương, giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận số 21-KL/TW:

1.2.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện Nghị  quyết Trung ương 3 (khóa X)  “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chi bộ đã tăng cường công tác  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) cho đảng viên, cán bộ giáo viên nhà trường.  Chỉ đạo nhóm GDCD tích hợp giảng dạy về Luật phòng chống tham nhũng và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trong chương trình giáo dục; xây dựng và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các văn bản về phòng, chống tham nhũng lãng phí và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhận thức của cán bộ giáo viên, đảng viên và  học sinh ngày càng được nâng lên.

1.2.2. Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Đã tích cực, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên, sàng lọc, phân loại đảng viên. Thường xuyên lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong sinh hoạt định kỳ để giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hằng năm,  chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phân tích, đánh giá phân loại chất lượng đảng viên, đánh giá toàn diện cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực của từng đảng viên trong chi đảng bộ; đồng thời xây dựng và thực hiện có hiệu quả việc kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, qua đó ngăn ngừa, phát hiện và xử lý đảng viên có vi phạm.

Nhìn chung, đa số cán bộ, đảng viên luôn có ý thức tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chế độ quy định của đơn vị; kiên quyết trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi cán bộ, đảng viên đều không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, góp phần thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao.

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là nhân tố quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó, cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chương trình công tác; đưa nội dung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào quy chế làm việc, chương trình công tác thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng.

Thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, Chi bộ thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên về đạo đức cách mạng, phát hiện các biểu hiện tiêu cực khi mới phát sinh để chấn chỉnh kịp thời, đồng thời chi bộ yêu cầu các đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đề cao trách nhiệm đảng viên, tính đảng và tính tiên phong, gương mẫu trong phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, giữ nghiêm kỷ cương trong quản lý, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan đúng pháp luật, chặt chẽ.

1.2.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Trong những năm qua công tác tổ chức cán bộ được  thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm,  đánh giá, khen thưởng, kỷ luật… Thực hiện công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ đúng quy trình, đảm bảo lực lượng cán bộ dự nguồn trong nhiệm kỳ và cán bộ dự nguồn nhiệm kỳ kế tiếp. Công tác tiếp nhận,  luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quyền tự chủ về tài chính; có giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đúng quy định.

Hằng năm việc kê khai, minh bạch tài sản đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy định, cán bộ kê khai kịp thời, chính xác.

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức.

1.2.4. Công khai, minh bạch trong hoạt động của  cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán

Việc công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, góp phần tích cực trong nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.

Thu chi tài chính thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được thông tại hội nghị cán bộ viên chức hằng. Thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm của thủ trưởng và CB-CV trong thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường đổi mới công tác quản lý; tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và trong các hoạt động giáo dục; sử dụng có hiệu quả sổ điểm điện tử, website của nhà trường.

1.2.5. Xây dựng và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

Để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí có thể phát sinh, Chi bộ đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Hằng năm đều triển khai, hướng dẫn thực hiện về kê khai tài sản thu nhập; tuyên truyền pháp luật về PCTN.

1.2.6. Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý kinh tế – xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí,

Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tránh tình trạng tiêu cực, phát sinh tham nhũng, lãng phí; thực hiện chi tiêu tài chính theo đúng quy định.

1.2.7 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hằng năm, Công đoàn nhà trường đã tham gia thực hiện tốt công tác giám sát trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, trong đó hoạt động giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Kiểm tra nội bộ trường học được tăng cường.

Xây dựng và tổ chức  thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

1.2.8. Phát hiện và xử lý các hành vi  tham nhũng, lãng phí;

Trong 10 năm qua đơn vị chưa để xảy ra hiện tượng  tham nhũng, lãng phí. 

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

2.1. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Nhận thức trách nhiệm về phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế.

 2.2. Những nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc

 Công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế.

 2.3. Bài học kinh nghiệm

– Để phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, cần nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động.

– Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

– Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phòng chống tham nhũng.

3- Đánh giá chung

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, và Kết luận số 21-KL/TW, Chi bộ đã xây dựng Chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến nay, trong nhà trường chưa xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1- Nhiệm vụ chung

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng, lãng phí.

2- Giải pháp

– Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, viên chức và nhân dân về Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh cán bộ, công chức và các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho từng cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ quy định của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm và đúng pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị. Tổ chức minh bạch, công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước, các nguồn tài chính được giao, công khai về mua sắm tài sản công, các khoản ủng hộ, đóng góp của nhân dân, các tổ chức xã hội… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm các quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị nhằm chủ động ngăn ngừa và xử lý kịp thời những biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thanh tra, kiểm tra, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng, lãng phí kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Có cơ chế bảo vệ và chính sách khen thưởng cho người tố cáo tham nhũng, lãng phí để khuyến khích toàn xã hội tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, quản lý cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

– Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đưa tự phê bình và phê bình trở thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt Đảng nhằm nâng cao phẩm chất cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên và cũng chính là biện pháp thiết thực để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, chống tham nhũng của đơn vị.

Nơi nhận:

– Ban Thường vụ Huyện ủy (để báo cáo);

– BCH Chi bộ;

– Lưu VT.

T/M CHI UỶ

BÍ THƯ

Lê Khả Long

Xem thêm: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng giấy khen

About Chien2

Check Also

Smartphone ASUS PadFone 2 đã có mặt ở Việt Nam

Về cơ bản, PadFone 2 với màn hình 4.7”, trọng lượng 135g, sản phẩm có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *