【HỎI】Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Đối với những hợp đồng có nội dung chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng, các bên tham gia giao kết có thể lập một văn bản kèm theo hợp đồng với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc nêu chi tiết các quy định còn mập mờ trong hợp đồng, văn bản kèm theo này được gọi là phụ lục hợp đồng. Để nắm rõ các quy định về phụ lục hợp đồng, mọi người có thể thảm khảo bài viết dưới đây:

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng (APPENDIX) là văn bản quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bố sung hợp đồng.

Theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2012 quy định Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động, quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

Mối quan hệ giữa phụ lục hợp đồng và hợp đồng?

Vì phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng cho nên nội dung của phụ lục hợp đồng phải phụ thuộc và không được trái với nội dung của hợp đồng. Nếu phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, tuy nhiên nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.

Có thể ký kết tối đa bao nhiêu phụ lục hợp đồng?

Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về số phụ lục hợp đồng tối đa có thể ký kết, vì thế số lượng sẽ tùy thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và tuỳ thuộc vào ý chí của các bên tham gia giao kết.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì riêng đối với hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng, cụ thể:

“Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động”

Có bao nhiêu loại phụ lục hợp đồng?

Có bao nhiêu loại phụ lục hợp đồng?

Dựa vào khái niệm, phụ lục hợp đồng sẽ được chia làm 2 loại:

 • Loại 1: Phụ lục Hợp đồng như một phần bổ sung cho Hợp đồng chính và được lập đồng thời với Hợp đồng chính. Phụ lục loại này thường quy định cụ thể về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, giai đoạn, ngày tháng,…theo như Hợp đồng chính nhưng chi tiết và cụ thể hơn.
 • Loại 2: Phụ lục Hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của Hợp đồng đã được lập trước đó. Phụ lục thương là thay đổi các nội dung của Hợp đồng đã lập như: gia hạn, rút ngắn thời hạn Hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị theo Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung một số hạng mục công việc thực hiện,…

Một số từ vựng khác liên quan:

 • APPENDIX: Phụ lục hợp đồng
 • ARBITRATION: Giải quyết tranh chấp
  eg: Both sides in the dispute have agreed to go to arbitration.
 • ARTICLE
  Article ~ Clause: Ý nghĩa: Điều khoản, hạng mục của hợp đồng
 • CONDITION: Điều kiện
 • FORCE MAJEURE: Bất khả kháng
 • PARTY: Một trong các bên thực hiện hợp đồng
  Eg: the contracting parties (các bên ký kết)
 • TERMS: Điều kiện hoặc quy định
 • FULFIL: Hoàn thành (trách nhiệm)
  Eg: No party fulfils all the criteria for this agreement.
 • IN BEHALF OF: Thay mặt (Đại diện cho)
 • NULL AND VOID: Không có giá trị pháp lý, không ràng buộc
  Eg: The contract was declared null and void.
0/5 (0 Reviews)
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *