Khái niệm phát triển là gì?

GIẢI ĐÁP – Khái niệm phát triển là gì?

Khái niệm phát triển là gì? Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm phát triển dùng để chỉ quá trình vận động theo chiều hướng đi lên của sự vật: từ trình độ thấp lên trình độ cao hơn. Ví dụ, quá trình biến đổi của các giống loài từ bậc thấp lên bậc cao; quá trình thay thế…

Tiếp tục đọc