Xuất kho tiếng Anh là gì?

【HỎI】Xuất kho tiếng Anh là gì?

Xuất kho tiếng Anh là gì? Xuất kho (issue) là hành động vận chuyển hàng hóa ra khỏi kho để giao hàng. Một số thuật ngữ tiếng anh trong ngành quản lý kho hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, xuất nhập tồn kho mà nhân viên thủ kho, quản lý kho cần nhớ: Kho: Stock/Inventory Inventory có ý nghĩa là…

Tiếp tục đọc