Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Đối với những hợp đồng có nội dung chưa cụ thể hoặc chưa rõ ràng, các bên tham gia giao kết có thể lập một văn bản kèm theo hợp đồng với mục đích sửa đổi, bổ sung hoặc nêu chi tiết các quy định còn mập mờ trong hợp đồng, văn bản kèm theo này được gọi là phụ…

Tiếp tục đọc