Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

【HỎI】Sở xây dựng tiếng Anh là gì?

Sở xây dựng là gì? Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng…

Tiếp tục đọc